Řez stromů
Řez stromů slouží především pro zvýšení provozní bezpečnosti v okolí stromů. Dále často provádíme řez stromů, abychm zvýšili jejich stabilitu, neboť tzv. redukční řez stromů slouží často právě k tomuto účelu.

Zdravotní řez stromu – jde o v současné době nejvíce používaný řez stromů sloužící k udržení přiměřeného zdravotního stavu stromu a zajištění jeho provozní bezpečnosti. Tento řez stromů se opakuje většinou po 3-7 letech v závislosti na zdravotním stavu stromu.

Zdravotním řezem stromů se odstraňují především větve suché, mechanicky poškozené, zlomené, napadené houbovými chorobami či škůdci, navzájem se křížící, nevhodně postavené, pahýly. V menší míře je někdy možné provést i redukční řez tlakových vidlic. Zdravotní řez stromů se provádí především v době vegetace, kdy na něj dřeviny mohou nejlépe reagovat. Je to nejčastější řez stromů používaný v ČR.

Bezpečností řez stromu – jedná se o minimalizaci zdravotního řezu s přihlédnutím k zajištění provozní bezpečnosti. Řezem se odstraňují především větve suché, mechanicky poškozené či zlomené.Tento řez stromu lze doporučit především v méně frekventovaných částech parků a obcí. Jedná se o nejlevnější formu řezu stromů.

Redukční řez stromu – je řezem zaměřeným na celkovou či jednostrannou redukci koruny stromu. Především jde o stromy poblíž domů, elektrického vedení či stromy nakloněné nebo s výrazně asymetrickou korunou. Správně provedený redukční řez stromu může v některých případech sloužit ke stabilizaci stromu. Jedná se ovšem o druh řezu, jenž strom obvykle poměrně hodně poškozuje, a měl by se proto provádět postupně a v co nejmenší míře.

Redukční řez stromů je vhodné vzhledem k množství a velikosti řezaných větví provádět nejlépe těsně před začátkem vegetace. Je při tom ovšem nutné přihlédnout ke druhu ošetřovaného stromu, neboť některé druhy se silným jarním mízotokem tento řez v předjaří hůřže snáší – bříza, ořešák, javor atd.

Srovnávací (komparativní) řez stromu – jedná se o druh řezu, jenž upravuje poměr nadzemní a podzemní části stromu při jeho výsadbě na trvalé stanoviště. Tento řez stromu se také používá při ošetření stromu v důsledku jeho poškození. Ať už se jedná o poškození kořenového systému stromu nebo jeho koruny, jenž často vzniká při provádění stavebních prací v okolí stromu.

Obzvláště u větších stromů s poškozeným kořenovým systémem je vhodné řez stromu doplnit důkladnou analýzou jejich statické odolnosti, neboť samotný řez stromu nemusí v tomto případě stačit k zajištění jeho celkové statické odolnosti.

Výchovný řez stromu – tento řez stromů se provádí u mladý stromů v prvních letech po výsadbě. Zpravidla to bývá do 10-15 let od vysazení stromu na trvalé stanoviště. Slouží především pro účel zapěstování charakteristického tvaru koruny stromu. Případně přizpůsobení koruny stromu daným stanovištním podmínkám (dům, vedení VN). Odstraňují se při něm suché či poškozené větve,větve kodominantní a tlakové vidlice, jenž by se pozdějším řezem stromu již odstranit nedaly nebo by tento řez stromu způsobil v pokročilém věku díky své velikosti na stromě nevratné škody v podobě místa vstupu patogenu. Řezem stromu se může také upravit podchodová či podjezdová výška.

Tento řez stromů může při budoucí péči o strom ušetřit nemalé finanční prostředky, jenž díky němu nebude nutné později vynaložit na nákladný řez stromů nutný pro stabilizaci jejich korun.

V podrobném popisu řezu stromů není uveden žádný speciální druh řezu stromů jako řez na čípek či řez na hlavu, ale samozřejmě je provádíme také.

OBJEDNAT ŘEZ STROMŮ >>